Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. habil. Vančo Ildikó, PhD.

Dr. habil. Vančo Ildikó, PhD.

E-mail ivancova@ukf.sk
Tel. +421 37 6408 865
Besorolás professzor
Oktatott tantárgyak
 • A magyar nyelv és fogalmazás módszertana
 • Szociolingvistika
 • Pszicholingvisztika
 • A kétnyelvűség alapjai
 • A nemzeti kisebbségek elmélete
 • Szlovákia nemzetiségie és etnikumai
Kutatási területek kétnyelvű gyermekek beszédészlelésének, szövegértésének szintje, problémái; kisebbségi oktatásügy, tannyelvpolitika; a kétnyelvűség pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai aspektusai, nyelvelsajátítás.
Projektek
 • Nemzetközi projektek
 • Projektvezető:
 • A Magyar Tudományos Akadémia által kiírt pályázaton elnyert projekt:
 • 2009/2010: A szlovákiai magyarok kulturális örökségének vizsgálata.
 • A Visegrád Alap által kiírt pályázaton elnyert projekt:
 • 2008/2009: Return of Central European Cooperation
 • 2009/2010: Reinvention of Central Europe
 • Partnerként, projektrészfelelősként:
 • 2009/20012: European Universities’ Network on Multilingualism (EUNoM) project http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/EUNOM/EN/
 • A Magyar Tudományos Akadémia által kiírt Szülőföld pályázaton elnyert projekt
 • 2013/2014: A magyar nyelv tantárgy oktatása a külső régiókban (az MTA által meghirdetett pályázat)
 • Hazai (szlovákiai) projektek
 • Strukturális alapok által (a Szlovák Oktatási Minisztérium Projektügynökségén keresztül) kiírt pályázat
 • 2012/2015: A Közép-európai Tanulmányok Kara oktatói tevékenységének komplex innovációja, különös tekintettel a tudásalapú társadalom és a munkaerőpiac igényeire – Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávavej činnosti na Fakulte
 • stredoeupóprskych štúdií UKF v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti
 • A projekten belül a Közép-Európa egy szemeszteres képzés kidolgozásának felelőse
 • 2014/2015: A szlovák nyelvnek a nemzetiségi iskolábkan idegennyelvként való oktatásának Nyitrai modellje, különös tekintettel a magyar tanítási nyelvű iskolákra
 • Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským)
 • A projekten belül az idegen nyelv funkcionális szemléletű oktatás elméleti részének felelőse
 • Az oktatásügyi minisztérium által kiírt projekt: VEGA és KEGA (a magyarországi OTKA pályázatnak megfelelő):
 • Projektvezető
 • 2008/2010: VEGA – Fordítás a magyar-szlovák kétnyelvűség kontextusában Szlovákiában – Preklad v kontexte maďarsko-slovenského bilingvizmu na Slovensku
 • Projektrésztvevő:
 • 2011/2012: VEGA – Tulajdonnevevek a fordítás és kétnyelvűség kontextusában – Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu
 • 2006/2008: VEGA – Magyar-szlovák nyelvérintkezések a múltban és a jelenben Dél-Szlovákiában – Maďarsko-slovenské jazykové kontakty v minulosti a súčasnosti na Južnom Slovensku
 • 2004/2006: VEGA – Špecifiká maďarského jazykového úzu generačných skupín v južných regiónoch Slovenska
 • 2006/2007: KEGA – Odraz jazykovej a spoločenskej variability na Slovensku v študijných jednotkách a v didaktických prostriedkoch na druhom stupni študijného programu maďarský jazyk a literatúra
 • Egyetemi projekt
 • Projektvezető
 • 2007/2009: Fordítás és kétnyelvűség Szlovákiában – Preklad a bilingvizmus na Slovensku
Tagságok
 • MTA külső köztestületi tag
 • Magyar Tudományosság Külföldön MTA elnökségi tagja
 • A Gramma Nyelvi Iroda alapító tagja, belső munkatársa
 • Mercurius Társadalomtudományi Társaság tagja
 • Nemzetközi Hungarológiai Társaság elnökségi tagja
 • A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács titkára
 • A Szlovákiai Felsőoktatási Tanács tagja
Kitüntetések
 • A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nemzetközi projektért adományozott rektori díj
 • MTA Arany János-érem
 • A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai tanulmányok Kara fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából a kar emlékérme
5 legfontosabb kiadványa The development of bilingual speech perception: A longitudinal study
In: Studies on the mental lexicon : Language Acquisition – Speech Production – Speech Perception. Navracsics Judit (szerk.). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. – ISBN 978-963-9902-23-7. – p. 135–156.
Minorities and identities: the role of the language. In: Quatre-vingt-quatriéme session annuelle du Comité. Bruxelles: Palais des Académies, 2010. – ISBN 978-2-87043-006-4, 59–70.
Toward Bilingualism in Multiethnic Slovakia: The Formal Education of Ethnic Hungarians In: Global Perpectives on Multilingualism: Unity in Diversity. – New York: Teachers College Columbia University, 2009. ISBN 978-08-0774972-2. –
72–85 p
The Hungarian Language in Education in Slovakia. Mercator Education, Leeuwarden, Netherland. 2005. 34. p.
A beszédészlelés és a szövegértés problémái magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Közép-európai Tanulmányok Kara. 116. p. 2007. ISBN 978-80-8094-152-9.
A természetes magyar–szlovák kétnyelvűség kialakulásának néhány aspektusa, 2011.
In: Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Szabómihály Gizella– Lanstyák István (szerk.) Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. – ISBN 978-80-89249-54-1, 387–405 p.
KIS url http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4&fs=8A7E83B0671545E1980BF65C6D9F2835#