Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. Bauko János, PhD.

Dr. Bauko János, PhD.

 

E-mail jbauko@ukf.sk
Tel. +421 037  6408 862
Besorolás habilitált egyetemi docens
Funkció Intézetigazgató
Oktatott tantárgyak
 • Bevezetés a nyelvtudományba, fonetika és fonológia
 • Lexikális szemantika
 • Morfológia (szófaj- és szóalaktan)
 • Ortoépia
 • Ortográfia
 • Onomasztika
Kutatási terület(ek) Onomasztika (névtudomány), szociolingvisztika:

 • A szlovákiai magyarok nyelv- és névhasználata kétnyelvű környezetben
 • A történeti és jelenkori személy-és helynevek vizsgálata a szlovákiai magyar településeken
 • A társadalmi változások szerepe a névvilág alakulásában
 • Kontaktusjelenségek a tulajdonnevek használatában
 • A magyar–szlovák névpárok kontrasztív vizsgálata
Projektek
 • CGA 27/97: Odraz spoločenských a interetnických vzťahov v jazyku maďarskom na Slovensku (A társadalmi és interetnikus tényezők hatása a magyar nyelvre Szlovákiában)
 • VEGA 1/7298/20: Špecifiká jazykového úzu maďarskej komunity na Slovensku (A szlovákiai magyarok nyelvhasználatának sajátosságai)
 • CGA 2/2000: Vplyv extralingválnych činiteľov v jednotlivých variantoch maďarského jazyka (Az extralingvális tényezők szerepe a magyar nyelvváltozatokban)
 • CGA II/9/2003: Funkcia priestoru, času a spoločnosti vo variantoch maďarského jazyka na Slovensku (A tér, idő, társadalom szerepe a magyar nyelv szlovákiai változatában)
 • VEGA 1/1425/04: Špecifiká maďarského jazykového úzu generačných skupín v južných regiónoch Slovenska (A magyar nyelvhasználat életkor szerinti sajátosságai Szlovákia déli régióiban)
 • VEGA 1/4743/07: Maďarsko-slovenské jazykové kontakty v minulosti a súčasnosti na Južnom Slovensku (Magyar–szlovák nyelvi kontaktusok Dél-Szlovákiában a múltban és jelenben)
 • VEGA 1/0863/08: Preklad v kontexte maďarsko-slovenského bilingvizmu (A fordítás a magyar–szlovák kétnyelvűség kontextusában)
 • VEGA 1/0052/12 (a kutatócsoport vezetője): Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu (Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában)
 • VEGA 1/0170/18: Menšinová varieta maďarského jazyka na Slovensku (A magyar nyelv kisebbségi változata Szlovákiában)
Kitüntetések
 • 2016 – Bolyai Emléklap (az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium elismerő oklevele a 2012–2015 között végzett kiemelkedő kutatói munkáért)
 • 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018: Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica kutatói ösztöndíj
 • 2001: Kazinczy Ferenc-emlékérem (a hallgatók Szép magyar beszéd versenyre való felkészítéséért)
Tagság
 • 2014–: a Névtani Értesítő szerkesztőbizottságának tagja (Budapest)
 • 2012–: a Szlovák Tudományos Akadémia Névtani Bizottságának elnökségi tagja (Pozsony)
 • 2009–: tagság a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületében (Budapest)
 • 2001–: tagság a Magyar Nyelvtudományi Társaságban (Budapest)
Az 5 legfontosabb kiadványa
 1. Bauko János 2015a. Bevezetés a szocioonomasztikába. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. 172 p. ISBN 978–80–558–0806–2.
 2. Bauko János 2015b. Magyar névkutatás a határokon túl. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest. 61–87.
 3. Bauko János 2009. Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai  magyar település ragadványnévrendszere. Konstantin Filozófus Egyetem – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Nyitra – Budapest. 228 p. ISBN 978–80–8094–505–3.
 4. Bauko János 2001a. Marcelháza halászatának szakszókincse. KT Kiadó, Komárom, 58 p. ISBN 80–8056–247–4.
 5. Bauko János 2001b. Ragadványnevek rendszere Izsán. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 156 p. ISBN 80–8050–419–9.
KIS url https://kis.ukf.sk/opac?fs=2BA5BE8612FB49078BC1A829A16DFBD9&fn=EPCA_main#editZfocus