Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Mgr. Angyal László, PhD.

Mgr. Angyal László, PhD.

E-mail langyal@ukf.sk
Tel. +421 37 6408 865
Besorolás adjunktus
Funkció az intézet honlapjának szerkesztője
Oktatott tantárgyak Ortográfia; A magyar nyelv ortográfiája; Stilisztika; A magyar nyelv stilisztikája; A magyar nyelv regionális-és kontaktusváltozatai; Fejezetek a magyar és a szlovák történelemből; Tudományos és hivatali stílus
Kutatási terület(ek) Onomasztika (névtudomány), szociolingvisztika:  

 • A szlovákiai magyarok nyelv- és névhasználata kétnyelvű környezetben
 • A történeti és jelenkori tulajdonnevek vizsgálata a szlovákiai magyar településeken
 • A magyar–szlovák névpárok kontrasztív vizsgálata
 • Névszemiotikai tájkép
 • Történeti és élő helynevek vizsgálata
Projektek
 1. VEGA 1/0170/18: A magyar nyelv kisebbségi variánsai Szlovákiában (Menšinová varieta maďarského jazyka na Slovensku), Időtartam: 1/2018-12/2020 (projektben való részvétel)
 2. 26110230105/2013: (“A nemzeti kisebbségek nyelvi kompetenciáinak javítása az Eperjesi Egyetem diákjainak a körében”) – egyetemi tankönyv kiadása, Eperjesi Egyetem, Eperjes, Időtartam: 10/2013-09/2015 (projektben való részvétel)
 3. Teaching ‘Europe’ to enhance EU cohesion”, vezető: Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, EUROCLIO (Szlovákiát képviselve), időtartam: 9/2015-5/2017, Történelemtanárok Társulása (projektben való részvétel)
 4. 18-230-01101:Bénaközség földrajzi nevei: Béna község Önkormányzatának projektje, 2018 (Kisebbségi Kulturális Alap), szerző (projektben való részvétel)
 5. Az interkulturális kommunikáció Mikszáth Kálmán műveiben: projektvezető: Alabán Ferenc, Bél Mátyás Egyetem, Hungarisztika Tanszék, Időtartam: 2010 (projektben való részvétel)
 6. Az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai : projektvezető: Alabán Ferenc, Bél Mátyás Egyetem, Hungarisztika Tanszék, időtartam: 2008 (projektben való részvétel)
Kitüntetések
 • a Domus Hungarica ösztöndíja, a Tempus Közalapítvány ösztöndíja, a Visegrádi Alap ösztöndíja, a Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja, Szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj,
 • Rimaszombat város kitüntetése a város oktatásügyének fejlesztéséért, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség kitüntetése a Rimaszombati Területi Választmányban kifejtett tevékenységért,
 • a Magyar Szemiotikai Társaság legjobb határon túli előadójának díja
Tagság
 • tagság a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületében (Budapest),
 • tagság a Magyar Nyelvtudományi Társaságban (Budapest),
 • tagság a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetségben
 • tagság az Anyanyelvápolók Szövetségében
 • tagság a Magyar Szemiotikai Társaságban
 • tagság a Katedra Társaságban (a Katedra Történelemverseny koordinátora)
 • tagság a Miskolci Akadémiai Bizottságban
Az 5 legfontosabb kiadványa
 1. Angyal László: Szinkron nyelvészeti módszerek alkalmazása a helységnév-kutatásban. In: Ikonikus fordulat a kultúrában (Semiotica Agriensis 6.), 2009., Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 411–423.
 2. Angyal László: A régi Nógrád vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2011 (242) (monográfia).
 3. Angyal László: A -falu névrész és változatai Nógrád megye település- és családneveiben. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. (A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek), Savaria University Press, 185–199, Szombathely, 2013.
 4. Angyal László: Nógrád megye többnyelvű dűlőneveinek nyelvi elemzése Pesty Frigyes helynévtára nyomán. In: Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben II (szerk. Alabán Ferenc), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Belianum, 2014, (Nemzetközi tudományos konferencia anyaga), 145–163.
 5. Angyal László: A magyar nyelv lexikológiájának és onomasztikájának alapjai (Základy lexikológie a onomastiky maďarského jazyka), Prešovská univerzita v Prešove, 2015 (egyetemi tankönyv), 140 p.
KIS url hhttps://kis.ukf.sk/opac?fn=main&fs=1FB8F96BB04A40D68F06E05C69EFF778#editZfocus