18.–20. septembra 2014, Nitra

Pozvánka

Pozvánka

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Občianske združenie Lászlóa A. Aranya v Nitre
a
Občianske združenie Gramma so sídlom v Dunajskej Strede


Vás srdečne pozývajú na

 18. medzinárodná sociolingvistická konferencia maďarských jazykovedcov
s názvom

Výskum živého jazyka – tradície a perspektívy,

ktorá sa bude konať
18.–20. septembra 2014 v Nitre