Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Doc. Anikó N. Tóth, PhD.

Doc. Anikó N. Tóth, PhD.

E-mail nta@stonline.sk
Tel. číslo 0918 497612
Zaradenie docent
Funkcia plánovač predmetov v AIS, referent ŠVOUČ
Vyučované predmety
 • Maďarská literatúra v 20. storočí
 • Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 20. storočia
 • Súčasná maďarská literatúra
 • Kapitoly zo súčasnej maďarskej literatúry
 • Prvá generácia Nyugatu
 • Interpretácia literárnych diel z 20. storočia
 • Kapitoly zo svetovej literatúry
 • Literárna avantgarda a postmoderna
 • Literatúra a iné umenia
 • Metodika vyučovania maďarskej literatúry
 • Umelecký prednes literárnych diel
Zameranie výskumu Súčasná maďarská literatúra, Detská literatúra
Projekty
 • VEGA 1/0052/12 Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/4744/07 Maďarská literatúra v kontexte vyacjazyčnosti Strednej Európy – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0414/11 Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy – spoluriešiteľ
Členstvo v organizáciách
 • Spoločnost Lászlóa Arany A.
 • Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
 • Szépírók Társasága
Vyznamenaia
 • Cena Madácha, 2006
 • Cena Posonium, 2006
 • Cena Talamona, 2009
Najvýznamnejších 5 publikácií
 • – Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Kalligram, 2006. 307 p. ISBN 80-7149-870-X
 • – Feledés és felfedezés között. Neubauer Pál A jóslat c. regényéről. Partitúra, 2010/2. 103-112 ISSN 1336-7307
 • – Mindig hangfogóval, lassan muzsikáltam. Juhász Gyula zenélő költeményei. Opus, 2010/2. 19-27. ISSN 1338-0265
 • – A varietas öröme. Beszélgetések írókkal. Kalligram, Pozsony, 2011. 221 p. ISBN 978-808101-493-2
 • – Felmondani a világot. Darvasi László: Stern úr. Literatura, 2013/1. 71/77. HU ISSN 0133/2368
KIS url http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4&fs=344368EDEE2F414C93D541B5E052E46D