Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.

 

E-mail jbauko@ukf.sk
Tel. číslo +421 37 6408 862
Zaradenie docent
Funkcia Riaditeľ Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Vyučované predmety Úvod, fonetika a fonológia; Lexikálna semantika; Onomastika; Ortoepia; Ortografia; Maďarsko-slovenská odborná terminológia; Morfológia (slovné druhy, tvaroslovie)
Zameranie výskumu Maďarská jazykoveda
Projekty
 • CGA 27/97: Odraz spoločenských a interetnických vzťahov v jazyku maďarskom na Slovensku (riešiteľ)
 • VEGA 1/7298/20: Špecifiká jazykového úzu maďarskej komunity na Slovensku (riešiteľ)
 • CGA 2/2000: Vplyv extralingválnych činiteľov v jednotlivých variantoch maďarského jazyka (riešiteľ)
 • CGA II/9/2003: Funkcia priestoru, času a spoločnosti vo variantoch maďarského jazyka na Slovensku (riešiteľ)
 • VEGA 1/1425/04: Špecifiká maďarského jazykového úzu generačných skupín v južných regiónoch Slovenska (riešiteľ)
 • VEGA 1/4743/07: Maďarsko-slovenské jazykové kontakty v minulosti a súčasnosti na Južnom Slovensku (riešiteľ)
 • VEGA 1/0863/08: Preklad v kontexte maďarsko-slovenského bilingvizmu na Slovensku (riešiteľ)
 • VEGA 1/0052/12: Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu (vedúci projektu)
Vyznamenania
 • Pamätná medaila Ferenca Kazinczyho (Kaposvár, Maďarsko) – za organizovanie ortoepických súťaží Szép magyar beszéd (Krásna maďarská reč), prácu v porote (predseda poroty) a za prípravu študentov UKF v Nitre na medzinárodné kolá výslovnostnej súťaže
 • Vedecké štipendiá Maďarskej akadémie vied Határon túli Magyar Tudományosságért, Domus Hungarica, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Členstvo v organizáciách
 • Člen onomastickej komisie Slovenskej akadémie vied, zahraničného výboru Maďarskej akadémie vied (MTA Külső Köztestületi tag),
 • Maďarskej jazykovednej spoločnosti (Budapest),
 • Združenia Gramma (Jazyková kancelária v Dunajskej Strede)
Najvýznamnejších 5 publikácií
 • Bauko, Ján: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben : ( Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). Nitra – Budapest : UKF – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009. – 228 s. – ISBN 978-80-8094-505-3.
 • Bauko, Ján: Marcelháza halászatának szakszókincse. Komárno : KT Kiadó, 2001. – 58 s. – ISBN 80-8056-247-4.
 • Bauko, Ján: Ragadványnevek rendszere Izsán. Nitra : UKF, 2001. – 156 s. – ISBN 80-8050-419-9.
 • Bauko, Ján: Official and unofficial use of personal names among Slovakia Hungarians. In: Language policy, dialect, bilingualism : a focus on Hungartian language use in Slovakia. Nitra : UKF, 2012. – ISBN 978-80-558-0039-4, s. 113–133.
 • Bauko, Ján: Investigation of nicknames in a bilingual environment. In: Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza t. 19 (39), z. 1, Poznan, 2012, s. 105–118.
KIS url https://kis.ukf.sk/opac?fs=2BA5BE8612FB49078BC1A829A16DFBD9&fn=EPCA_main#editZfocus