Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Doc. PaedDr. Károly Presinszky, PhD.