Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Prednáška Kristiána Benyovszkého na medzinárodnej naratologickej konferencii