Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Konferencia o prechyľovaní priezvisk žien