Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » 21. SLOVENSKÁ ONOMASTICKÁ KONFERENCIA (VLASTNÉ MENÁ V INTERDISCIPLINÁRNOM KONTEXTE)