Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Deň otvorených dverí online na Fakulte stredoeurópskych štúdií