Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dni otvorených dverí online na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre