Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančová, PhD.