Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » prof. Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.