Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » PaedDr. József Menyhárt, PhD.